Vídeos «El arte del paseo»

Los vídeos seleccionados

 
 

Bases de concurso «El arte del paseo»
 
Resulta que, con ciertos límites, se nos permite pasear. Puede que antes de la cuarentena no fuéramos mucho de paseos, o igual, ya éramos, sin saberlo, lo que Baudelaire denominó para la eternidad con el término flâneur o flâneuse, deambuladores o deambuladoras vocacionales o natas, aunque obligadas a poner en barbecho tan largamente cultivada inclinación al chospeo. Da igual, pocos prisioneros renunciarán a sus escasos privilegios recién otorgados. Nosotras tampoco. Aprovechando descaradamente la circunstancia del pistoletazo de salida, que es hoy mismo, día 2 de mayo de 2020, Zas Kultur convoca su primer certamen de Arte del Paseo para artistas pertenecientes al ámbito territorial del País Vasco y Navarra.
 
En qué consiste la propuesta.
Se propone la realización documentada de una obra de arte de paseo, acción a desarrollar en la vía pública, y dentro, por supuesto, de los límites legalmente establecidos en los sucesivos decretos de estado de alerta. Como obra de arte debería tener algún género de expresividad (lo que no es nada difícil). Como performance o arte de acción deberá implicar la presencia física del artista en la obra. Como paseo deberá implicar algún desplazamiento, a pie o en silla de ruedas, algún itinerario, un punto de partida y un punto de llegada, un principio y un fin. Lo único que se requiere para participar en el concurso es documentar en vídeo la acción desarrollada, publicar ese vídeo en youtube, vimeo, o cualquier otra plataforma de vídeo on line o red social que admita formato audiovisual, bajo el hashtag #zasartedelpaseo, y enviar el enlace correspondiente más el propio clip de vídeo (tamaño máximo 24 Mb), junto con los datos mínimos identitarios, nombre y apellidos, localización y, si se juzga necesario, alguna breve explicación, a la dirección de e-mail zasconcurso@gmail.com

•Plazo. Desde el 2 de mayo al 31 de mayo de 2020.
•Premios. Se establecen tres premios de 100 euros cada uno.
 
Algunas apostillas al arte de pasear.
Paseaban los filósofos griegos mientras impartían doctrina a sus discípulos. Paseaba el gran filósofo ilustrado E. Kant, y es fama que sus vecinos de Königsberg, actual Kaliningrado, podían establecer al verlo la hora exacta del día, dada la asombrosa regularidad de sus previsibles zancadas e itinerario. Paseaban los dandis románticos para epatar o escandalizar al burgués. Paseaban los vanguardistas. Los surrealistas practicaban asiduamente, en grupo o en soledad, pero casi siempre acompañados de una mascota excéntrica, el arte de pasear. Los situacionistas practicaban, a su vez, la deriva urbana con ánimo de introducir el romance, lo perturbador inesperado, en la pesada cotidianeidad de la clase trabajadora e inducirla a la ruptura revolucionaria. Se puede pasear a lo tonto o con alguna intención, se puede pasear a lo tonto o con arte. Ese es el tema.
 

Es una propuesta de Colectivo Redil de arte político bajo el paraguas de Zas Kultur.

Paseatzeko artearen lehiaketa

Beraz, muga batzuk ditugu, baina pasea gaitezke. Beharbada berrogei urte eta lehenago ez ginen pasieran ateratzen, edo agian, jakin gabe ere, baginen Baudelairek flâneur edo flâneuse hitzaz betiko izendatu zuen hori: senez edo jaiotzez hortik noraezean gabiltzan  pertsonak, baina beharbada hara-hona ibiltzeko luzaro landutako joera aparkatuta uztera behartuak. Berdin dio, preso gutxik egingo diete uko eskuratu berri dituzten pribilegioei, ezta guk ere. 2020ko maiatzaren 2an, gaurko irteera puntuak ematen digun egokiera lotsagabe baliatuz,  Zas Kulturrek Paseatzeko Artearen Sariketa deitu du lehen aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako lurraldeetako artistentzat.

Proposamenaren nondik norakoak

Proposatzen dugu paseatzearen artelan bat dokumentatuta egitea, bide publikoan egindako ekintza bat eta, jakina, alerta egoeraren dekretuetan legez ezarritako mugak betez. Artelana den aldetik, nolabaiteko adierazkortasuna izan behar du (eta hori ez da batere zaila). Performance edo ekintza artea izanik, artelanean artista bera agertu behar da bere gorputzez. Paseatzea den neurrian, joan-etorriren bat egon behar da, oinez edo gurpil aulkiz, ibilbideren bat, abiapuntu eta helmuga bana, hasiera eta amaiera bana. Lehiaketan parte hartzeko, nahikoa duzu hauxe egitea: dokumentatu garatutako ekintza bideoan, argitaratu bideoa youtube, vimeo edo ikus-entzunezko formatua onartzen duen interneteko beste bideo plataforma edo sare sozialetan hashtag#zasartedelpaseo jarrita, eta bidali zasconcurso@gmail.com helbide elektronikora dagokion esteka eta bideo klipa bera (tamainaz 24 Mb-koa gehienez), tartean adieraziz identifikaziorako gutxienezko datuak, izen-abizenak, helbidea eta, beharrezkoa ikusten bada, azalpen laburren bat.

  • Epea: 2020ko maiatzaren 2tik maiatzaren 31ra.
  • Sariak. Hiru sari ezarri dira, 100 euro banakoak.

Paseatzearen arteari buruzko ohar pare bat.
Filosofo greziarrak pasieran zebiltzan ikasleei lezioa ematen zieten bitartean. E. Kant filosofo ilustratu handia pasieran ibiltzen zen eta ezaguna da Kaliningradeko haren auzotarrek eguneko ordu zehatza zein zen esan zezaketela hura ikustean, harritzekoa baitzen zein erregularrak zituen Kantek oinkadak eta ibilbideak. Dandy erromantikoak burgesak txunditu edo asaldatzeko joaten ziren paseatzera. Abangoardistak paseatzera joaten ziren. Surrealistek maiztasunez praktikatzen zuten pasiera, taldean zein bakarka, baina beti etxeko abere eszentriko bat aldean zutela, paseatzeko artea. Situazionistek, halaber, hiri barruko noraeza praktikatzen zuten, langile klasearen egunerokotasun astunean erromantzea sartzearren, ezusteko zerbait asaldagarria, eta langileak haustura iraultzailera zirikatzearren. Ergel antzean ibil daiteke paseatzen, edo asmo bat aldean hartuta, ergel antzean ibil daiteke paseatzen, edo arteaz. Hori da gaia.