Helburuak | Objetivos

ZAS Kultur helburu nagusiak honako hauek dira:

Ekoizpena:

 • Arte -eta kultur- praktikaren bitartez ezaguera ekoiztu Kultur-ekoizpena kohesio sozialerako eragiletzat hartu.
 • Pentsamendu kritikoa artikulatzeko eta ezaguerak elkar trukatzeko asmoarekin.
 • Sortzaileen, kultur-eragileen eta herritarron arteko elkartzea
  erraztu.
 • Testuak editatu, irudiak editatu, soinuak editatu, ideiak, hausnarketak eta proiektuak editatu.

Eskuhartze / Bitartekotza:

 • Burutzeko leku berriak behar dituzten Arte- eta kultur-ekoizpenarik
  hurbilenei arreta jarri.
 • Gure lurraldeko eta kanpoko artista emergenteen lana eta proiektuak ikustarazi eta zabaldu, elkartrukeak, egonaldiak eta kolaborazioen posibilitatea
  eskainiz.
 • Artisten arteko hartuemanak eta ezagueraren elkartrukea erraztu, sare-lana sustatuz, eta sortze-ekimenak bultzatu eremu sozialean eta kulturalean.

Ikerkuntza:

 • Aurkezteko eta parte hartzeko modu berriak proposatzen dituzten
  arte-esperientziak sustatu eta ikertu.
 • Teoria eta praktikaren arteko mugak gainditzearen bidez arte-ikerkuntza jorratu.
 • Artearen lana ikertu eremu profesional espezifikotzat, dagozkion berezitasunekin.
 • Ekoizpen-ehunarekiko, ekonomia-jarduerarekiko eta egoera sozialarekiko erlazioak aztertu, merkatuak edo erakundeek ezarritako formulak baino haratago.
 • Arte-zentro handietatik edo arte-galerien sistematik kanpo geratzen diren kultur-ekoizpenaren formula esperimentaletan sakondu.

Hezkuntza:

 • Edonolako tailerrak eskaini, bai praktikoak bai teorikoak.
 • Arte-adierazpen zehatzei buruzko ikastaroak eskaini, hainbat adin eta mailatako publikoari.
 • Beste bitartekoei artea, irudia, musika edota idazteari buruzko
  tailerrak egiteko aukera eskaini.

Lankidetza:

 • Auzoko bizitzan, auzokideen ekimenetan, kale-merkatuetan eta auzo-elkarteetan parte hartu.
 • Migratzaile eta errefuxiatuak laguntzeko eta inklusio sozialerako proposamenekin kolaboratu, eta oro har, auzoaren egunerokoa eta auzokideen bizitza aberasteko gizarte-kontu guztiekin.
 • Hirian dauden beste gune alternatiboekin elkarlanean aritu.
 • Arte-zentroekin, museoekin eta kutur-erakundeeekin puntualkikolaboratu.

 

|||

Los principales objetivos de ZAS kultur son:

Producción:

 • La producción de conocimiento a través de la práctica artística y cultural.
 • Entender la producción cultural como un dispositivo de cohesión social, de articulación de pensamiento crítico y de intercambio de saberes.
 • Facilitar el encuentro de creadores, agentes culturales y ciudadanía.
 • Edición de textos, edición de imágenes, edición de sonidos, edición de ideas, reflexiones y proyectos.

Intervención / Mediación.

 • Atender a las producciones artísticas y culturales más próximas que precisan de nuevos espacios para su enunciación.
 • Visibilizar y difundir los proyectos y la obra del colectivo de artistas emergentes de
  nuestro territorio así como de otros lugares, ofreciendo la posibilidad de intercambios, residencias y colaboraciones.
 • Facilitar el intercambio de conocimiento y el establecimiento de relaciones entre lxs artistas promoviendo el trabajo en red y las iniciativas creativas en el ámbito social y cultural.

Investigación:

 • Investigar, promover, apostar por experiencias artísticas que contemplen nuevas fórmulas de presentación y de participación.
 • Dar sentido a la investigación artística a través de la indiferenciación entre teoría y práctica.
 • Investigar el trabajo del arte como un ámbito profesional específico pero con sus particularidades; investigar sus relaciones con el entramado productivo, con la actividad económica y con la circunstancia social, más allá de las fórmulas establecidas por el mercado o la institución.
 • Incidir en aquellas fórmulas experimentales de producción cultural, que quedan fuera de las convocatorias de los grandes centros de arte o de las promovidas por el entramado de las galerías de arte.

Educación:

 • Ofertar talleres de diversa índole, tanto prácticos como teóricos.
 • Ofrecer cursos de disciplinas artísticas concretas dirigidos a públicos de distintas edades y distintos niveles.
 • Ofrecer la posibilidad a terceros para que planteen talleres especializados sobre arte, imagen, música, escritura, etc.

Colaboración:

 • Colaborar en la vida del barrio, en sus iniciativas vecinales, en los mercados callejeros, en la asociación de vecinos.
 • Colaborar en el apoyo a distintas propuestas encaminadas a la inclusión social, la inserción de migrantes y refugiados, y todos aquellos aspectos de índole social que vengan a enriquecer la vida del barrio y la calidad de vida de sus vecinos.
 • Colaboración con otros espacios alternativos de nuestra ciudad.
 • Colaboración puntual con centros de arte, con museos o instituciones culturales.